Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje o zákazníkoch budú spracované výlučne v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“). Osobné údaje každého zákazníka nebudú nikde zverejňované a nebudú spracované na marketingové účely. Budú použité výlučne pre spracovanie objednávok a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Predávajúci spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré predávajúci získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Predávajúci spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a predávajúcim podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a predávajúcim; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany predávajúceho plniť,

Zo strany predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

Doba uchovávania osobných údajov

Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a predávajúcim a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov predávajúci osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia predávajúceho)

Príjemcovia osobných údajov sú:

Slovenská pošta – podieľajúca sa na dodávaní tovaru / služieb,

Zásielkovňa s.r.o. – podieľajúca sa na dodávaní tovaru / služieb,

WebSupport, s.r.o. – zaisťujúca služby spojené s prevádzkovaním e–shopu (hosting).

Predávajúci nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte

  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email predávajúceho.

Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Predávajúci prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zaheslovanie prístupu k počítačovému úložisku, šifrovanie komunikácie a zabezpečenie antivírovým programom.

Predávajúci prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.