Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu Ing. Michal Plaštiak – FOXUS, so sídlom Kukučínova 1853/14, Čadca, 022 01, IČO: 46189360, DIČ: 1076468976 zapísaného v ŽR Okresného úradu Čadca, číslo živnostenského registra: 560-16093, (ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”) pri kúpe tovaru alebo služby ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.kusokseba.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany”).

Tieto VOP platia pre kúpu tovaru alebo služby objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na www.kusokseba.sk.

VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.kusokseba.sk.

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

Tel.: +421 910 988 325

E-mail: info@kusokseba.sk

Objednávka

V prípade, že si Kupujúci vyberie z ponuky tovaru konkrétny produkt a odošle elektronickú objednávku, potvrdzuje tým záväznosť objednávky a prejavuje súhlas s VOP. Objednávky musia obsahovať jednoznačnú identifikáciu Kupujúceho (meno, adresa, telefónne číslo, mailová adresa, prípadne IČO, DIČ). Objednávka odoslaná Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení. Po obdržaní objednávky Predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu Kúpnej zmluvy na diaľku. Na uvedenú emailovú adresu Kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

Cena za magnetku je stanovená pri minimálnom odbere 20 ks rovnakých magnetiek s rovnakým textom. Zákazník môže požiadať o zaslanie náhľadu magnetky pred výrobou (je to potrebné uviesť do poznámky v objednávke). V prípade, že zákazník požiada o úpravu magnetky (napr. zmenu farby), predávajúci mu pošle automaticky mailom náhľad na schválenie. Ak zákazník nežiada vykonať zmeny farby na magnetke a ani nepožiada o zaslanie náhľadu, predávajúci vyrobí magnetky podľa vzorovej objednanej magnetky (s rovnakým fontom písma).

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania Predávajúcemu, a to e-mailom na adresu info@kusokseba.sk. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote maximálne 5-tich kalendárnych dní.

Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

Na základe Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v platnom znení má Kupujúci – spotrebiteľ právo na vrátenie tovaru Predávajúcemu bez udania dôvodu v termíne do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Po tomto termíne už nie je možné odstúpiť od zmluvy.

Spotrebiteľ však podľa § 7 odsek 6 zákona č. 102/2014 Z.z. nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je napr.:

– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

– predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

– predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru Predávajúcemu vopred e-mailom resp. telefonicky s uvedením čísla objednávky, na ktorú bol tovar zakúpený.

Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a Predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané.

Kupujúci vráti tovar na adresu Predávajúceho na vlastné náklady. Predávajúci si vyhradzuje právo neprevziať vrátený tovar, ak je zaslaný ako dobierka. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho cenu zaplatenú za tovar prevodom na bankový účet Kupujúceho. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu iba cenu zaplatenú za tovar, nie poštové náklady.

Platobné podmienky

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode www.kusokseba.sk sú v EUR a sú konečné, ak nie je uvedené inak. Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 1. Platba na dobierku: Kupujúci uhradí plnú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri preberaní zásielky.
 2. Platba vopred prevodom / vkladom na bankový účet: Kupujúci uhradí plnú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke vopred a to prevodom alebo vkladom na bankový účet Predávajúceho:mBank, IBAN: SK34 8360 5207 0042 0291 1783

  Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo elektronickej objednávky. Tovar bude zaslaný Kupujúcemu po pripísaní sumy na účet.

Dodacie podmienky

Ak nie je v detaile produktu uvedené inak, tak doba dodania je zväčša 2 – 10 pracovných dní. Tovar bude zaslaný na adresu Kupujúceho, prípadne na adresu miesta dodania tovaru uvedenú v elektronickej objednávke. Každá zásielka s tovarom obsahuje faktúru.

Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriéra a je doručený spravidla do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru prepravnou spoločnosťou. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Poštovné a balné

Predávajúci účtuje pri objednávke Kupujúcemu nasledovné poplatky za poštovné a balné:

Slovenská pošta: 3 €

Zásielkovňa / Packeta: 2,50 €

Kuriér Slovensko: 5 €

Kuriér Česká republika: 5 €

Za dobierku je príplatok:  2 €

Záručné podmienky a Reklamácia

Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar Kupujúcemu záruku 24 mesiacov odo dňa odovzdania tovaru Kupujúcemu. Kupujúci si je povinný pre prípad neskoršej reklamácie odložiť doklad o kúpe daného tovaru. Za tento doklad sa považuje faktúra od Predávajúceho, ktorá je súčasťou zásielky tovaru. Bez tohto dokladu nebude možné v budúcnosti uplatniť reklamáciu.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté bežným používaním, opotrebením, nesprávnym používaním, nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym ošetrovaním tovaru zo strany zákazníka.

Odtiene a jas farieb na magnetkách sa nemusia zhodovať s farbami na displeji. Odlišný odtieň teda nie je dôvodom na reklamáciu. Magnetky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, sú určené do interiéru. Na magnetkách sú často použité okrasné fonty písma, preto sa niektoré písmená môžu zdať iné v porovnaní s klasickým písmom, to ale nie je dôvod na reklamáciu.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu skontrolovať tovar ihneď po jeho dodaní a oznámiť Predávajúcemu prípadne zistené chyby mailom na info@kusokseba.sk alebo telefonicky na +421 910 988 325. Vo svojom oznámení musí Kupujúci uviesť svoje kontaktné údaje a informácie súvisiace s chybným tovarom (číslo objednávky, názov tovaru a aké chyby boli u zakúpeného tovaru zistené).

Pri reklamácii je Kupujúci povinný zaslať reklamovaný tovar na adresu sídla Predávajúceho, pričom tovar musí byť kompletný, mechanicky nepoškodený, so všetkými súčasťami a prijatými dokumentmi v pôvodnom nepoškodenom obale. K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe, teda faktúru.

Predávajúci po obdržaní reklamovaného tovaru vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však v zákonnej lehote 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom mailu alebo telefonicky.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje o zákazníkoch budú spracované výlučne v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“). Osobné údaje každého zákazníka nebudú nikde zverejňované a nebudú spracované na marketingové účely. Budú použité výlučne pre spracovanie objednávok a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

  1. Predávajúci spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré predávajúci získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 1. Predávajúci spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a predávajúcim podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 1. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a predávajúcim; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany predávajúceho plniť,
 1. Zo strany predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a predávajúcim a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov predávajúci osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia predávajúceho)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú:

Slovenská pošta – podieľajúca sa na dodávaní tovaru / služieb,

Packeta Slovakia s. r. o. – podieľajúca sa na dodávaní tovaru / služieb,

WebSupport, s.r.o. – zaisťujúca služby spojené s prevádzkovaním e–shopu (hosting).

 1. Predávajúci nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email predávajúceho.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Predávajúci prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Predávajúci prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zaheslovanie prístupu k počítačovému úložisku a zabezpečenie antivírovým programom.
 3. Predávajúci prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci nenesie voči druhej strane žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z www.kusokseba.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť. Zmeny týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.kusokseba.sk.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 26.09.2022.